seb-sh


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.

Seoul
souru    


September
ku gatsu    

ku: 9

service charge
saabisu-ryou    

saabisu: service

Kanji translation:
ryou: charge


shabu-shabu
shabu shabu    


shampoo
shanpuu    


Shanghai
Shanhai    


shaver
hige-sori    


Shinjuku
Shinjuku    


Shinkansen Bullet Train; Super Express
Shinkansen    


Shirakawa-go (in Gifu)
Shirakawa-gou    

-see picture on Wikipedia

shochu (a distilled alcoholic beverage)
shouchuu    


shop; store
o-mise    

Kanji translation:
mise: store; shop


shopping
kaimono    

shoppingu    


shopping center
shoppingu sentaa    


shower
shawaa    


shows (PERFORMANCE)
shou    


shrimp
ebi    


shrimp; prawn (sushi menu)
ebi