nj-nz


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.

non-smoking car
kin-en sha    


non-smoking seat
kin-en seki    

kin-en: non-smoking
seki: seat

noodles in miso soup
miso raamen    


noodles in soy sauce soup
shouyu raamen    


noodle soup; ramen
raamen    


noon
shougo    


North
kita    


Northeast
hoku-tou    


North Korea
kita-chousen    

kita: North
chousen: Korea

Northwest
hoku-sei    


note (British English)
bill (American English)
bank note; paper money

shihei    


novel
shousetsu    


November
juu ichi gatsu    

juu: 10
ichi: 1