j


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.

January
ichi gatsu    

ichi: 1

Japan
nippon    

nihon    


Japanese cuisine
washoku    

nihon ryouri    

nihon: Japanese, Japan
ryouri: cuisine

Japanese hot spring; onsen
onsen    


Japanese language
nihon-go    


Japanese-style fried chicken
tori no kara-age    


Japanese yen
en    


job; work; task
shigoto    


J-pop
J-poppu    


judo
juudou    


July
shichi gatsu    

shichi: 7

June
roku gatsu    

roku: 6