Hobbies & Interests               


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


hobby
shumi    


What is your hobby?
Anata no shumi wa nan desu ka?    

anata no: your
shumi: hobby

Kanji translation:
nan: what


Who is your favorite author?
Suki na sakka wa dare desu ka?    

suki: favorite

Kanji translation:
sakka: author

dare: who


I like dogs.
Watasi wa inu ga suki desu.    

watashi: I

Kanji translation:
inu: dog

suki: like


I like to watch movies.
Watashi wa eiga wo miru noga suki desu.    

watashi: I
miru: watch
suki: like

Kanji translation:
eiga: movie


I like to listen to music.
Watashi wa ongaku wo kiku noga suki desu.    

watashi: I
kiku: listen
suki: like

Kanji translation:
ongaku: music


I like to play tennis.
Watashi wa tenisu wo suru noga suki desu.    

watashi: I
tenisu: tennis
suru: play
suki: like

I am a soccer enthusiast.
Watashi wa nekkyou-teki na sakkaa fan desu.    

watashi: I
sakkaa: soccer
fan: fan (someone who likes a particular sport or performing art very much)

Kanji translation:
nekkyou-teki: enthusiastic


I am interested in                   .
Watasi wa                    ni kyoumi ga ari masu.    

watashi: I

Kanji translation:
kyoumi: interest


I am interested in Japanese history.
Watasi wa nihon no rekishi ni kyoumi ga ari masu.    

watashi: I
kyoumi: interest

Kanji translation:
nihon: Japan

rekishi: history


I am very interested in environmental issues.
Watasi wa kankyou mondai ni totemo kanshin ga ari masu.    

watashi: I
totemo: very

Kanji translation:
kankyou mondai: environmental issues

kanshin: interest


Icon courtesy of