Business                    

Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


work; task; job
shigoto    


corporation; company
kaisha    


business trip
shucchou    


foreign trade
boueki    


What kind of work do you do?
Anata wa nan no shigoto wo shite imasu ka?    

anata: you

Kanji translation:
nan: what

shigoto: work


Icon courtesy of