Making a Phone Call (3)                  


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


May I ask who's calling?
May I ask your name?

O-namae wo ukagattemo yoroshii desu ka?    

Kanji translation:
namae: name


I'd like to speak to Mr. Smith, please.
Sumisu san to hanashi tai no desuga.    

Sumisu: Smith
san: Mr.

Kanji translation:
hanasu: speak


There's nobody here by that name.
Koko niwa sono youna namae no hito wa ori masen.    

koko: here
sono: that
namae: name

Kanji translation:
hito: person


He is on another line.
Kare wa ima denwa-chuu desu.    

Kanji translation:
kare: he

ima: now

denwa-chuu: on another line


Hold on a second.
Chotto o-machi kudasai.    

chotto: a second

I'll call her later.
Mata atode kanojo ni denwa shimasu.    

atode: later
denwa: telephone

Kanji translation:
kanojo: her


Please tell him to call me back.
Please tell him to return my call.
Would you have him call me back?

Watashi ni denwa suru you kare ni tsutaete kudasai.    

denwa suru: make a phone call
kare: him

Kanji translation:
watashi: me

denwa: telephone

tsutaeru: tell


Do you know when he will be back?
Itsu kare ga kaette kuru ka wakari masu ka?    

itsu: when
kare: he
kaette kuru: come back

I'm sorry. I have the wrong number.
Gomen nasai. Kake-machigae mashita.    

gomen nasai: sorry


This is                . I'm not able to come to the phone right now. Please leave a message after the beep.
Kochira wa                 desu. Ima denwa ni deru koto ga deki masen. Pii to iu hasshin-on no ato ni, messeeji wo rokuon shite kudasai.    
kochira: this
ima: right now
denwa: telephone
deki: able
pii: beep
ato: after
messeeji: message

Kanji translation:
hasshin-on: dial tone, dialling tone

rokuon: recording