Shopping (5)            


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


How much for one?
Hitotsu ikura desu ka?    

hitotsu: one
ikura: how much

How much is it altogether?
Zenbu de ikura desu ka?    

ikura: how much

Kanji translation:
zenbu: altogether


Can you lower the price?
Yasuku shite morae masu ka?    

Kanji translation:
yasui: cheap, low price


Do you accept credit cards?
Shiharai wa kaado de deki masu ka?    

kaado: card

Kanji translation:
shiharai: pay


I don't like this design very much.
Kono dezain wa amari suki dewa ari masen.    

kono: this
dezain: design

Kanji translation:
suki: like


I don't like this color.
Kono iro wa suki dewa ari masen.    

kono: this
suki: like

Kanji translation:
iro: color


I would like to return this.
Henpin shitai no desuga.    

shitai: would like, want

Kanji translation:
henpin: return


Let me think about it.
Chotto kangae sasete kudasai.    

Kanji translation:
kangaeru: think


This is popular now!
Ima, kore ga ninki desu!    

ima: now
kore: this

Kanji translation:
ninki: popular


Can I have a receipt, please?
Ryoushuu-sho wo kudasai.    

Kanji translation:
rhoushuu-sho: receipt


I'd like a refund, please.
Harai-modoshite hoshii no desuga.    

hoshii: would like, want

Kanji translation:
harai-modosu: refund


Icons courtesy of