Shopping (3)             Yakkodako


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


20 percent discount
ni-wari biki    

ni-wari: 20 percent
biki: discount, off

ni juppaasento ofu    

ni juppaasento: 20 percent
ofu: off

30 percent discount
san-wari biki    

san-wari: 30 percent
biki: discount, off

san juppaasento ofu    

san juppaasento: 30 percent
ofu: off

I want a smaller one.
Motto chiisai no ga hoshii desu.    

hoshii: want

Kanji translation:
chiisai: small


Do you have roll films?
Firumu wa ari masu ka?    

firumu: film

What sort of products is this area famous for?
Kono atari no tokusan-hin wa nan desu ka?    

kono: this
atari: area

Kanji translation:
tokusan-hin: specialty

nan: what


I'll take this.
Kore wo kudasai.    

kore: this

I'll take both.
Ryouhou kudasai.    

Kanji translation:
ryouhou: both


Do you have another one like this?
Kore to onaji mono ga ari masu ka?    

kore: this

Kanji translation:
onaji: same


I'm looking for                  .
                  wo sagashite imasu.    


Where can I get                ?
                wa doko de utte imasu ka?    

doko: where

Kanji translation:
uru: sell


Is this genuine?
Kore wa honmono desu ka?    

kore: this

Kanji translation:
honmono: genuine


Icon courtesy of