Ordering Food (1)              Toufu


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


order
chuumon    


I want to order something to eat.
Tabemono no chuumon wo onegai shimasu.    

Kanji translation:
tabemono: something to eat, food

chuumon: order


Please give me the menu.
Menyuu wo kudasai.    

menyuu: menu

Are you ready to order?
Go-chuumon wa o-kimari desu ka?    

chuumon: order

Not yet.
Mada desu.    

mada: yet

Do you have a set menu?
Setto no menyuu wa ari masu ka?    

setto: set
menyuu: menu

Can you recommend some dishes?
Osusume no ryouri wa nan desu ka?    

osusume: recommend

Kanji translation:
ryouri: food cooked or prepared in a particular way as a meal

nan: what


Which dish is good?
Dore ga ichiban oishii desu ka?    

dore: which
oishii: delicious

Kanji translation:
ichiban: top, best


Icon courtesy of