Shouyu       Sauces & Seasonings       Koshou


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


soy sauce
shouyu    


hot sauce
raayu    


salt
shio    


pepper
koshou    


red pepper
tougarashi    


garlic
nin-niku    


vinegar
su    


sugar
satou