Kabocha             Food (3)              Tamago


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


fruit
kudamono    


sandwich
sandoicchi    


pumpkin; squash
kabocha    


beef
gyuu-niku    


pork
buta-niku    


chicken
tori-niku    

chikin    


egg
tamago    


vegetables
yasai    


salad
sarada    


cake
keeki    


chocolate
chokoreeto    


hot dog
hotto doggu    


dessert
dezaato    


fried chicken
furaido chikin    


ham
hamu    


sausage
souseeji    


shrimp
ebi    


crab
kani    


yoghurt; yogurt
youguruto    


eggplant; aubergine
nasu    


Icon courtesy of   


Ayu or yaki-zakana, photo courtesy of