E-mail & Fax (2)            


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


Do you know how to use this (personal) computer?
Kono pasokon no tsukai-kata wo shitte imasu ka?    

kono: this
pasokon: (personal) computer, PC

Kanji translation:
tsukai-kata: how to use


Please send me an e-mail.
Watashi ni denshi meeru wo okutte kudasai.    

watashi: me
meeru: mail

Kanji translation:
denshi: electron, electronic


This is my e-mail.
Kore wa watashi no denshi meeru desu.    

kore: this
watashi no: my
denshi meeru: e-mail

I'd like to send a fax.
Fakkusu wo okuri tai no desuga.    

fakkusu: fax

Where can I send a fax?
Doko de fakkusu wo okure masu ka?    

doko: where
fakkusu: fax

Where can I make copies?
Doko de kopii ga deki masu ka?    

doko: where
kopii: copy
deki: can

Can I use the Internet in this hotel?
Kono hoteru deha intaanetto ga tsukae masu ka?    

kono: this
hoteru: hotel
intaanetto: Internet

Could you tell me your mail address?
Anata no meeru adoresu wo oshiete morae masu ka?    

anata no: your
meeru: mail
adoresu: address