Hotel (7)               I'm locked out of my room.


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


There is no hot water.
O-yu ga demasen.    

Kanji translation:
yu: hot water


May I use the computer?
Pasokon wo tsukattemo iidesu ka?    

pasokon: (personal) computer, PC

Can I deposit valuables here?
Kichou-hin wo azukatte morae masu ka?    

Kanji translation:
kichou-hin: valuables


I'd like to make an international call.
Kokusai denwa wo kake tai no desuga.    

Kanji translation:
kokusai denwa: international call


How can I make an international call?
Kokusai denwa wa dou yatte kakeru no desu ka?    

kokusai denwa: international call
dou yatte: how
kakeru: make a phone call

Could you keep this baggage until 5 o'clock?
Kono nimotsu wo go-ji made azukatte morae masu ka?    

kono: this
made: until

Kanji translation:
nimotsu: baggage

go-ji: 5 o'clock


I'd like my baggage back, please.
Azuketa nimotsu wo kaeshite kudasai.    

nimotsu: baggage

I left the key in my room.; (I'm locked out of my room.)
Kagi wo heya no naka ni wasure mashita.    

kagi: key

Kanji translation:
heya: room


I'd like to stay one more night.
Mou ippaku shitai no desuga.    

mou: more

Kanji translation:
ippaku: one night stay


Check out, please.
Chekku auto wo onegai shimasu.    

chekku auto: check out

Do you accept credit cards?
Kurejitto kaado wa tsukae masu ka?    

kurejitto kaado: credit card

Can I have a receipt, please?
Ryoushuu-sho wo kudasai.    

Kanji translation:
ryoushuu-sho: receipt


Icon courtesy of