Hotel (6)               What time is breakfast?


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


What time is check out?
Chekku auto wa nan-ji desu ka?    

chekku auto: check out
nan-ji: what time

Do you have a city map?
Machi no chizu wa ari masu ka?    

machi: city

Kanji translation:
chizu: map


Could you keep my baggage?
Nimotsu wo azukatte morae masu ka?    

Kanji translation:
nimotsu: baggage


I'm staying at                .
Watashi wa                 ni tomatte imasu.    

watashi: I
ni: at

Kanji translation:
tomaru: stay


I'd like to exchange money.
Ryougae shitai no desuga.    

Kanji translation:
ryougae: exchange money


I want to send a letter.
Tegami wo dashi tai no desuga.    

Kanji translation:
tegami: letter

dasu: send


My room number is                .
Watashi no heya no bangou wa                 desu.    

watashi no: my

Kanji translation:
heya: room

bangou: number


Please wake me up at seven o'clock.
Shichi-ji ni okoshite kudasai.    

Kanji translation:
shichi-ji: seven o'clock


Please call a taxi.
Takushii wo yonde kudasai.    

takushii: taxi

The air conditioner doesn't work well.
Eakon no choushi ga yoku nai desu.    

eakon: air conditioner

Kanji translation:
choushi: condition


The toilet is clogged.
Toire ga tsumatte imasu.    

toire: toilet
tsumatte: clogged

Icon courtesy of