Hotel (4)                   


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


My name is Richard Baker, I already made a reservation
for tonight.

Watashi no namae wa Richaado Beekaa desu.
Konban no yoyaku wo shite imasu.
    


watashi no: my
Richaado: Richard
Beekaa: Baker

Kanji translation:
namae: name

konban: tonight

yoyaku: reservation


I will be arriving a bit late, but please hold my reservation.
Touchaku ga sukoshi okure masu ga, yoyaku wo
torikesa nai de kudasai.
    


sukoshi: a bit
yoyaku: reservation

Kanji translation:
touchaku: arrival

okureru: late

torikesu: cancel


I have a reservation.
Yoyaku shite imasu.    

yoyaku: reservation

I booked a room for three nights.
Watasi wa san-paku no yoyaku wo shite imasu.    

watashi: I
yoyaku: booking, reservation

Kanji translation:
san-paku: three nights stay


Do you have any rooms available?
Heya wa aite imasu ka?    

aite imasu: available

Kanji translation:
heya: room


How much is one night?
Ippaku ikura desu ka?    

ikura: how much

Kanji translation:
ippaku: one night stay


I'd like a single room.
Shinguru ruumu wo onegai shimasu.    

shinguru: single
ruumu: room

I'd like a twin room.
Tsuin ruumu wo onegai shimasu.    

tsuin: twin
ruumu: room

Can I see the room?
Heya wo misete morae masu ka?    

heya: room

Can you show me another room, please?
Betsu no heya wo misete morae masu ka?    

heya: room

Kanji translation:
betsu: another