Hotel (3)                      


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


Can I book a hotel room here?
Koko de hoteru no yoyaku wa deki masu ka?    

koko: here
hoteru: hotel

Kanji translation:
yoyaku: booking, reservation


I'd like to book a hotel room for tonight.
Konban no heya wo yoyaku shitai no desuga.    

yoyaku: booking, reservation

Kanji translation:
konban: tonight

heya: room


I'd like to stay at a four-star hotel.
Yotsu-boshi no hoteru ni tomari tai desu.    

hoteru: hotel
tomari: stay

Kanji translation:
yotsu-boshi: four-star


Can I access the Internet at this hotel?
Kono hoteru deha intaanetto ga tsukae masu ka?    

kono: this
hoteru: hotel
intaanetto: Internet

Can I access the Internet from the room in this hotel?
Kono hoteru wa heya de intaanetto ga tsukae masu ka?    

kono: this
hoteru: hotel
heya: room
intaanetto: Internet

How long will you be staying?
Nan-paku shimasu ka?    

Kanji translation:
nan-paku: how long stay


I'd like to stay for two nights.
Ni-haku shitai no desuga.    

Kanji translation:
ni-haku: two nights stay


I will stay for five days.
Go-haku shimasu.    

Kanji translation:
go-haku: five days stay


How long will you stay in Japan?
Nihon niha nan-nichi taizai shimasu ka?    

Kanji translation:
nihon: Japan

nan-nichi: how long days

taizai: stay


I will stay for three days.
Mikka-kan taizai shimasu.    

taizai: stay

Kanji translation:
mikka-kan: for three days