Other                    

The following is a list of phrases that don't belong to specific categories.
Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


This is mine.
Kore wa watashi no desu.    

kore: this
watashi no: my

I forgot.
Wasure mashita.    


What did he say?
Kare wa nan to itta no desu ka?    

Kanji translation:
kare: he

nan: what


He is frank.
Kare wa kisaku na hito desu.    

Kanji translation:
kisaku: frank

hito: person


I can speak a little bit.
Sukoshi hanase masu.    

sukoshi: a little bit

Your calculation is wrong.
Anata no keisan wa machigatte imasu.    

anata no: your

Kanji translation:
keisan: calculation


I am enjoying my life in London.
Watashi wa rondon deno seikatsu wo tanoshinde imasu.    

watashi: I
rondon: London

Kanji translation:
seikatsu: life


Icon courtesy of