Talking about Yourself                I am busy now.


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


I am 26 years old.
Watashi wa ni-juu-roku sai desu.    

watashi: I
ni-juu-roku: 26

Kanji translation:
sai: years old


I'm not married yet.
Watashi wa mada kekkon shite imasen.    

watashi: I
mada: yet
kekkon: marriage

I'm single.
Watashi wa dokushin desu.    

watashi: I

Kanji translation:
dokushin: single (not married)


I am busy now.
Watashi wa ima isogashii desu.    

watashi: I
isogashii: busy

Kanji translation:
ima: now


I don't smoke.
Watashi wa tabako wo sui masen.    

watashi: I
tabako: cigarette

I can't drink much.
Watashi wa amari nome masen.    

watashi: I
amari: much

Kanji translation:
nomu: drink


I can't have a drink.
Watashi wa o-sake ga nome masen.    

watashi: I

Kanji translation:
o-sake: alcohol, liquor


My birthday is December 25.
Watashi no tanjoubi wa juu ni gatsu ni juu go nichi desu.    

watashi no: my

Kanji translation:
tanjoubi: birthday

juu ni gatsu: December

ni juu go nichi: 25


I understand Japanese a little.
Watashi wa nihon-go ga sukoshi wakari masu.    

watashi: I
sukoshi: a little

Kanji translation:
nihon-go: Japanese language


I can speak a little Japanese.
Watashi wa nihon-go wo sukoshi hanase masu.    

watashi: I
nihon-go: Japanese language
sukoshi: a little

Kanji translation:
hanasu: speak


Icon courtesy of