Comings and Goings (2)                      


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


I have been to Tokyo.
Watashi wa toukyou ni itta koto ga aru.    

watashi: I

Kanji translation:
toukyou: Tokyo

iku: go


I have been to Kyoto, but I have never been to Nara.
Kyouto niwa itta koto ga aru ga nara niwa itta koto ga nai.    

Kanji translation:
kyouto: Kyoto (a city in the central part of Japan)

nara: Nara (a city in the central part of Japan)


Have you ever been to France?
Furansu ni itta koto ga ari masu ka?    

furansu: France
ni: to

I have not been yet.
Mada itta koto ga ari masen.    

mada: yet

I went to Hong Kong last year.
Watashi wa kyonen honkon e iki mashita.    

watashi: I
e: to

Kanji translation:
kyonen: last year

honkon: Hong Kong


Is there any place you want to go?
Doko ka iki tai tokoro wa ari masu ka?    

iki tai: want to go
tokoro: place

When are you coming back?
Itsu modotte ki masu ka?    

itsu: when
modotte: back

I have come twice.
Ni-kai ki mashita.    

Kanji translation:
ni-kai: twice

kuru: come


Where should we go first?
Saisho ni doko e iku beki desu ka?    

doko: where
iku: go
beki: should

Kanji translation:
saisho: first